[แสดง e-card ลงนามถวายพระพร] [กลับหน้าหลัก ตร.]
1. เลือก...>>... รูปแบบ CARD
2. เลือก...>>... ข้อความถวายพระพร
ขอทรงพระเจริญ
พระพลานามัยสมบูรณ์
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัย
ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ในเวลาที่รวดเร็วเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พลานามัยสมบูรณ์
มีพระวรกายแข็งแรง
ปราสจากโรคร้าย
และทรงเป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงาน
ทรงวิริยะอุตสาหะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขัวญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสาน
พระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชน
ให้อยู่เย็นสงบสุข และรุ่งเรืองด้วยเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง
มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
3.พิมพ์...>>... ชื่อผู้ร่วมถวายพระพร
4. พิมพ์ตัวเลขที่แสดง แล้วกดปุ่ม... >>...